Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

АНОТАЦІЯ
У статті розкрито концептуальний механізм роботи з персоналом підприємства. Цей механізм включає узгодження різних аспектів кадрової політики. Базою кадрового планування є аналіз потреб в персоналі і вивчення інформації про продуктивність працюючих, а також витрати на їх утримання. Зазначено, що управління персоналом містить також оцінку і атестацію персоналу. Оцінка здійснюється на загальновизнаних принципах. Атестація персоналу – це процедура визначення кваліфікації, рівня знань, практичних навичок, ділових якостей працівника і встановлення ступеня їх відповідності займаній посаді. Виділено, що верхнім ступенем управління персоналом є управління процесами розвитку і руху персоналу.

Ключові слова: персонал, кадрова політика, атестація, управління, оцінка персоналу.

АННОТАЦИЯ
В статье раскрыт концептуальный механизм работы с персоналом предприятия. Данный механизм включает согласование различных аспектов кадровой политики. Базой кадрового планирования является анализ потребностей в персонале и изучение информации о производительности работающих, а также издержках на их содержание. Указано, что управление персоналом содержит также оценку и аттестацию персонала. Оценка осуществляется на общепризнанных принципах. Аттестация персонала – это процедура определения квалификации, уровня знаний, практических навыков, деловых качеств работника и установления степени их соответствия занимаемой должности. Выделено, что верхней ступенью управления персоналом является управление процессами развития и движения персонала.

Ключевые слова: персонал, кадровая политика, аттестация, управление, оценка персонала.

ANNOTATION
The article reveals the conceptual mechanism of work with the personnel of the enterprise. This mechanism includes the coordination of various aspects of the personnel policy. The basis for personnel planning is the analysis of staff requirements and the study of information on the productivity of workers and the costs of their maintenance. It is indicated that the management of personnel also includes evaluation and certification of personnel. Assessment is carried out on generally recognized principles. Personnel certification is the procedure for determining the qualifications, level of knowledge, practical skills, employee’s business qualities and determining the degree of their compliance with the position held. It is emphasized that the top level of personnel management is the management of development processes and personnel movement.

Key words: personnel, personnel policy, attestation, management, personnel assessment.

Завантажити статтю (pdf)