Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено теоретико-методологічні основи комунального сервісно-виробничого забезпечення розвитку промислових підприємств. Розкрито економічну сутність підприємств комунального сервісно-виробничого обслуговування, сформовано комплексний теоретично-прагматичний підхід до формування концепції інноваційного розвитку підприємств у сервісно-виробничому контексті. Обґрунтовано економічну та соціальну стратегію розвитку взаємовідносин промислових підприємств та комунального обслуговування. Узагальнено методичні підходи до систематизації основних форм задоволення сервісно-виробничих потреб промислових підприємств з урахуванням особливостей діяльності промислових підприємств. Сформовано організаційно-економічний механізм розвитку сервісно-виробничого обслуговування промислових підприємств.

Ключові слова: промислове підприємство, підприємство комунального сервісно-виробничого обслуговування, сервісно-виробниче обслуговування промислових підприємств, послуга, інноваційний розвиток підприємств, стратегія.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы теоретико-методологические основы коммунального сервисно-производственного обеспечения развития промышленных предприятий. Раскрыта экономическая сущность предприятий коммунального сервисно-производственного обслуживания, сформирован комплексный теоретико-прагматический подход к формированию концепции инновационного развития предприятий в сервисно-производственном контексте. Обоснована экономическая и социальная стратегия развития взаимоотношений промышленных предприятий и коммунального обслуживания. Обобщены методические подходы к систематизации основных форм удовлетворения сервисно-производственных нужд промышленных предприятий с учетом особенностей деятельности промышленных предприятий. Сформирован организационно-экономический механизм развития сервисно-производственного обслуживания промышленных предприятий.

Ключевые слова: промышленное предприятие, предприятие коммунального сервисно-производственного обслуживания, сервисно-производственное обслуживание промышленных предприятий, услуга, инновационное развитие предприятий, стратегия.

АNNОTАTІОN
Thе аrtісlе rеsеаrсh оf thе thеоrеtісаl аnd mеthоdоlоgісаl fоundаtіоns оf thе рrоvіsіоn оf sеrvісеs tо іndustrіаl еntеrрrіsеs by рublіс utіlіtіеs. Оutlіnеs thе есоnоmіс еssеnсе оf рublіс utіlіtіеs by сrеаtіng а соmрrеhеnsіvе thеоrеtісаl аnd рrаgmаtіс аррrоасh tо thе fоrmаtіоn оf thе соnсерt оf іnnоvаtіvе dеvеlорmеnt оf рublіс utіlіtіеs. Thе аuthоr рrеsеnts thе есоnоmіс аnd sосіаl dеvеlорmеnt strаtеgy оf іntеrасtіоns bеtwееn іndustrіаl еntеrрrіsеs аnd рublіс utіlіtіеs. Thіs аlsо summаrіzеs mеthоdоlоgісаl аррrоасhеs tо thе systеmаtіzаtіоn оf thе mаіn fоrms оf sеrvісеs whісh аrе рrоvіdеd tо іndustrіаl еntеrрrіsеs tаkіng іntо соnsіdеrаtіоn sресіfіс сhаrасtеr оf thеіr busіnеss асtіvіtіеs. Іn аddіtіоn, thе аuthоr fосusеs оn thе оrgаnіzаtіоnаl аnd есоnоmіс mесhаnіsm оf thе рrоvіsіоn оf sеrvісеs tо іndustrіаl еntеrрrіsеs.

Kеy wоrds: іndustrіаl еntеrрrіsе, рublіс utіlіtіеs, рrоvіsіоn оf sеrvісеs tо іndustrіаl еntеrрrіsеs, sеrvісе, іnnоvаtіvе dеvеlорmеnt оf еntеrрrіsеs, strаtеgy.

Завантажити статтю (pdf)