Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

АНОТАЦІЯ
У статті розкрито науково-методичні засади оцінювання сучасного стану розвитку сільських територій. Наведено структурну схему проведення дослідження, а також розроблено його алгоритм. Здійснено систематизацію методів і дослідницьких технологій вивчення проблем розвитку сільських територій та їхніх складових, а саме природно-ресурсного і трудового потенціалу, господарських об’єктів, соціально-демографічних, економічних, інноваційних, екологічних процесів. Доведено, що без постійного розвитку та вдосконалення науково-методичного інструментарію неможливо оцінити гостроту наявних соціально-економічних проблем сталого розвитку сільських територій, а також розробити стратегічні напрями їх вирішення.

Ключові слова: сільські території, сталий розвиток, організаційно-економічний механізм, методи дослідження, стратегія розвитку.

АННОТАЦИЯ
В статье раскрыты научно-методические основы оценивания современного состояния развития сельских территорий. Приведена структурная схема проведения исследования, а также разработан его алгоритм. Осуществлена систематизация методов и исследовательских технологий изучения проблем развития сельских территорий и их составляющих, а именно природно-ресурсного и трудового потенциала, хозяйственных объектов, социально-демографических, экономических, инновационных, экологических процессов. Доказано, что без постоянного развития и совершенствования научно-методического инструментария, невозможно оценить остроту существующих социально-экономических проблем устойчивого развития сельских территорий, а также разработать стратегические направления их решения.

Ключевые слова: сельские территории, устойчивое развитие, организационно-экономический механизм, методы исследования, стратегия развития.

ANNOTATION
The article deals with the scientific and methodological principles of assessment of currant development of rural territories. It is presented the structural scheme of the research and developed its algorithm. It is carried out the systematization of methods and research technologies of the study of problems of the development of rural territories and their components - natural resources and labor potential, economic objects, socio-demographic, economic, innovative, ecological processes. It is proved that without constant development and improvement of scientific and methodical tools it is impossible to assess the severity of existing socio-economic problems of sustainable development of rural territories and to develop strategic directions for their solution.

Key words: rural territories, sustainable development, organizational and economic mechanism, research methods, the strategy of the development.

Завантажити статтю (pdf)