Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

АНОТАЦІЯ
Ринок дорогоцінних металів є важливим чинником ефективного функціонування національної економіки. В Україні він виконує функцію накопичення дорогоцінного металу в державному резерві та дозволяє проводити операції на світовому ринку дорогоцінних металів; що є особливо важливим в умовах глобалізації та євроінтеграції. Український ринок банківських металів має переважно готівковий характер. Держава при допомозі прямих та непрямих методів здійснює вплив на регулювання ринку дорогоцінних металів в Україні. Пріоритетним напрямом виступає в умовах ринку саме непряме регулювання даного ринку. Проблеми, які виникають, в основному повʾязані з певною нестабільною фінансовою ситуацією в державі. При допомозі державної регулювання та задіяння у повній мірі ринкового інструментарію ринок дорогоцінних металів в Україні має досить великі перспективи.

Ключові слова: ринок, економіка, дорогоцінні, державне, метали, золото, регулювання.

АННОТАЦИЯ
Рынок драгоценных металов есть важным рычагом эффективного функционирования национальной экономики. В Украинеі он выполняет функцию накопления драгоценных металов в государственомм резерве и разрешает проводить операции на мировом рынке драгоценных металов; что есть особенно важным в условиях глобализации и евроинтеграции. Украинский рынок банковских металов имеет преимущественно наличный характер. Государство при помощи прямых и непрямых методов влияет на регулирование рынка драгоценных металов в Украине. Приоритетным направленим выступает в условиях рынка именно непрямое регулирование этого рынка. Проблемы, которые возникают, в основному связаны с некоторой нестабильностью финансовой ситуации в стране. При помощи государственного регулирования и привлечения в погной мере рыночного инструментария рынок драгоценных металов в Украине имеет довільно большие перспективы.

Ключевые слова: рынок, экономика, драгоценные, государственное, металы, золото, регулирование.

ANNOTATION
The precious metals market is an important factor in the effective functioning of the national economy. In Ukraine, it performs the function of accumulation of precious metal in the state reserve and allows operations on the world precious metals market; which is especially important in the context of globalization and European integration. The Ukrainian banking metals market is mainly cash-generating. The state, with the help of direct and indirect methods, has an influence on the regulation of the precious metals market in Ukraine. The priority directions in the market conditions is precisely the indirect regulation of this market. Problems that arise are mainly related to a certain volatile financial situation in the state. With the help of state regulation and fully marketable instruments, the precious metals market in Ukraine has quite large prospects.

Keywords: market, economy, precious, state, metals, gold, regulation.

Завантажити статтю (pdf)