Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

АНОТАЦІЯ
Ключовою проблемою в нашій країні є питання оцінки прибутковості сфери діяльності компаній. Правильний вибір найприбутковішої сфери діяльності компаній забезпечить зростання валового внутрішнього продукту і на цій основі підвищення доходів державного бюджету. Щоб визначити, яка сфера є найбільш ефективною, автори згрупувати компанії за сферою діяльності та розрахували коефіцієнт рентабельності інвестованого капіталу (ROIC). Дослідження показало, що середня величина ROIC значно вище стандартного відхилення в таких галузях, як роздрібна торгівля, продовольчі товари, інформація та телекомунікація, аерокосмічна та оборонна промисловість, інформаційні технології, транспорт, поштова та кур’єрська діяльність, хімічна промисловість.

Ключові слова: коефіцієнт рентабельності інвестованого капіталу (ROIC), галузь виробництва, виручка компанії, сума інвестованого капіталу, стандартне відхилення, чистий прибуток, структура промисловості.

АННОТАЦИЯ
Ключевой проблемой в нашей стране является вопрос оценки доходности сферы деятельности компаний. Правильный выбор прибыльной сферы деятельности компаний обеспечит рост валового внутреннего продукта и на этой основе повышения доходов государственного бюджета. Чтобы определить, какая сфера является наиболее эффективной, авторы сгруппировали компании по сфере деятельности и рассчитали коэффициент рентабельности инвестированного капитала (ROIC). Исследование показало, что средняя величина ROIC значительно выше стандартного отклонения в таких областях, как розничная торговля, продовольственные товары, информация и телекоммуникации, аэрокосмическая и оборонная промышленность, информационные технологии, транспорт, почтовая и курьерская деятельность, химическая промышленность.

Ключевые слова: коэффициент рентабельности инвестированного капитала (ROIC), отрасль производства, выручка компании, сумма инвестированного капитала, стандартное отклонение, чистая прибыль, структура промышленности.

ANNOTATION
The key problem in our country is the question of assessing the profitability of the sphere of activity of companies. The right choice of a profitable sphere of activity of the companies will ensure the growth of the gross domestic product and on this basis the increase in the revenues of the state budget. To determine which area is most effective, the authors group companies by area of activity and calculated the return on invested capital (ROIC). The study showed that the average ROIC is significantly higher than the standard deviation in the following areas: retail, food, information and telecommunications, aerospace and defense, information technology, transportation, postal and courier activities, and the chemical industry.

Keywords: return on invested capital (ROIC), industry, company revenue, invested capital, standard deviation, net profit, industry structure.

Завантажити статтю (pdf)