Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

АНОТАЦІЯ 
У статті проаналізовано погляди вчених-економістів на взаємозв’язок інновацій і розвитку галузевих ринків. Виділено низку напрямів впливу інновацій на галузеві ринки, такі як виробництво принципово нових товарів та послуг, застосування нової техніки та технологічних процесів, освоєння нових ринків збуту, монопольне становище фірми та природа фірми, що здійснює інновацію.

Ключові слова: інновації, галузеві ринки, концентрація, монопольне становище, НДДКР.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы взгляды ученых-экономистов на взаимосвязь инноваций и развития отраслевых рынков. Выделен ряд направлений влияния инноваций на отраслевые рынки, такие как производство принципиально новых товаров и услуг, применение новой техники и технологических процессов, освоение новых рынков сбыта, монопольное положение фирмы и природа фирмы, осуществляющей инновацию.

Ключевые слова: инновации, отраслевые рынки, концентрация, монопольное положение, НИОКР.

ANNOTATION
The article analyzes the views of economists on the interconnection of innovation and the development of industry markets. A number of directions of influence of innovations on sectoral markets are distinguished, such as the production of fundamentally new products and services, the use of new technology and processes, the development of new markets, the firm's monopoly position and the nature of the company that is innovating.

Keywords: innovations, industry markets, concentration, monopoly position, R&D.

Завантажити статтю (pdf)