Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено валові витрати на виконання наукових досліджень і розробок за видами витрат у секторі вищої освіти та внутрішні витрати на виконання наукових досліджень і розробок за галузями наук у розрізі різних видів досліджень в даному секторі. Проаналізовано фінансування досліджень і розробок в окремих країнах світу в 2000, 2010 і 2016 рр. у розрізі частки приватного бізнесу і недержавних організацій і частки окремої країни. Розкрито джерела фінансування витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт в Україні. Проведено порівняння щодо кількості організацій, які займаються дослідженнями та виконують науково-технічні роботи за секторами діяльності в Україні, в 2005, 2010, 2012 та 2015 рр., яке дало змогу констатувати той факт, що простежується надзвичайно великий відрив української освіти й науки за результатами реалізації відкриттів і винаходів, у рівнях технологічного розвитку, в ефективності державної науково-технічної політики не лише від розвинутих країн, але й від країн, що розвиваються. Представлено зміст роботи індустріальних парків України як точок інноваційного розвитку країни та майданчиків для проведення різного роду досліджень, що дало змогу запропонувати авторське бачення вирішення проблеми зменшення кількості інноваційних розробок у секторі вищої освіти.

Ключові слова: наукові дослідження, сектор вищої освіти, інноваційні розробки, фінансування досліджень, індустріальні парки.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы валовые расходы на выполнение научных исследований и разработок по видам затрат в секторе высшего образования и внутренние затраты на выполнение научных исследований и разработок по отраслям наук в разрезе различных видов исследований в данном секторе. Проанализированы финансирования исследований и разработок в отдельных странах мира в 2000, 2010 и 2016 гг. в разрезе доли частного бизнеса и негосударственных организаций и доли отдельной страны. Раскрыты источники финансирования расходов на выполнение научных и научно-технических работ в Украине. Проведено сравнение по количеству организаций, занимающихся исследованиями и выполняют научно-технические работы по секторам деятельности в Украине, в 2005, 2010, 2012 и 2015 гг., которое позволило констатировать тот факт, что наблюдается очень большой отрыв украинского образования и науки по результатам реализации открытий и изобретений, в уровнях технологического развития, в эффективности государственной научно-технической политики не только от развитых стран, но и от развивающихся стран. Представлено содержание работы индустриальных парков Украины как точек инновационного развития страны и площадок для проведения различного рода исследований, что позволило предложить авторское видение решения проблемы уменьшения количества инновационных разработок в секторе высшего образования.

Ключевые слова: научные исследования, сектор высшего образования, инновационные разработки, финансирование исследований, индустриальные парки.

ANNOTATION
Gross for execution scientific research and development by types of expenditure in the sector of higher education and an internal cost for execution of scientific research and development in the branches of science in the context of various types of research in this sector are investigated in the article. Financing of research and development in separate countries of the world in 2000, 2010 and 2016 in terms of the share of private business and non-governmental organizations and the share of the country separately are analyzed. The sources of financing of expenses for carrying out scientific and technical works in Ukraine are revealed. Comparison of number of organizations involved which are engaged in research and perform scientific and technical works on the sectors of activity in Ukraine in 2005, 2010, 2012 and 2015 are carried out. This comparison made it possible to state the fact that an extremely large «separation» of Ukrainian education and science was observed by the results of the implementation of discoveries and inventions, at the levels of technological development, in the effectiveness of the state scientific and technical policy not only from developed countries, but also from developing countries. The content of the work of industrial parks of Ukraine as the points of innovative development of the country and sites for conducting various kinds of research is presented, which allowed proposing an author’s vision of solving the problem of reducing the number of innovative developments in the sector of higher education.

Keywords: scientific research, higher education sector, innovation development, research funding, industrial parks.

Завантажити статтю (pdf)