Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено особливостям використання інформації як економічного ресурсу. Досліджено властивості інформації, що формують її цінність для споживачів. Ці властивості визначають роль інформації як фактору, що забезпечує взаємодію усіх економічних ресурсів організації та управління нею. Загальна та специфічна інформація відіграє різні ролі у процесі функціонування організації. Специфічна інформація розглядається як фактор, який забезпечує організації конкурентні переваги, якщо використовуються як специфічний або інтерспецифічний ресурс. Відзначено, що власник такого ресурсу за умови його використання отримує дохід у вигляді квазіренти.

Ключові слова: інформація, інтелектуальний капітал, невизначеність, цінність інформації, специфічний ресурс, інтерспецифічний ресурс, квазірента.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена особенностям использования информации как экономического ресурса. Исследованы свойства информации, формирующие ее ценность для потребителя. Эти свойства определяют роль информации как фактора, обеспечивающего взаимодействие всех экономических ресурсов организации и управление ею. Общая и специфическая информация играет различные роли в процессе функционирования организации. Специфическая информация рассматривается как фактор, обеспечивающий организации конкурентные преимущества, если используется как специфический или интерспецифический ресурс. Отмечено, что владелец такого ресурса при его использовании получает доход в виде квазиренты.

Ключевые слова: информация, интеллектуальный капитал, неопределенность, ценность информации, специфический ресурс, интерспецифический ресурс, квазирента.

ANNOTATION
The article is devoted to the peculiarities of using information as an economic resource. The properties of information that form its value for the consumer are explored in it. These properties determine the role of information as a factor providing interaction of all economic resources of the organization and information’s management. General and specific information plays different roles in the process of functioning organization. Specific information is considered as a factor ensuring organization competitive advantages, if it used as a specific or interspecific resource. It is noted, that the owner of such a resource, using it, receives income in the form of quasi-rent.
Keywords: information, intellectual capital, uncertainty, information value, specific resource, interspecific resource, quasi-rent.

Завантажити статтю (pdf)