Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

АНОТАЦІЯ
У процесі проведеного аналізу функціонування національної економіки в умовах радикальних трансформацій установлено, що вибірковий підхід до тіньового сектору пов’язаний із подвійним характером його впливу на економіку. Тіньовий сектор у ринковій економіці відіграє й позитивні функції: усунення нестабільності під час перерозподілу ресурсів між легальною і тіньовою економікою; тіньова економіка закриває розриви у постачанні економічними ресурсами офіційну економіку; соціальну, коли тіньова економіка включається у формування недержавних фінансів для вирішення соціальних завдань й у пом’якшення соціальних протиріч.

Ключові слова: економічна безпека, тіньова економіка, соціальні протиріччя, трансформація, легальна економіка, інститут, формальні інститути, трансформаційна економіка.

АННОТАЦИЯ
В процессе проведенного анализа функционирования национальной экономики в условиях радикальных трансформаций определено, что выборочный поход к теневому сектору связан с двоистым характером его воздействия на экономику. Теневой сектор в рыночной экономике играет и позитивные функции: ликвидация нестабильности при перераспределении ресурсов между легальной и теневой экономикой; теневая экономика закрывает разрывы в поставке экономических ресурсов в официальную экономику; социальную, когда теневая экономика включается в формирование негосударственных финансов для решения социальных задач и в смягчение социальных противоречий.

Ключевые слова: экономическая безопасность, теневая экономика, социальные противоречия, трансформация, легальная экономика, институт, формальные институты, трансформационная экономика.

ANNOTATION
In the course of the analysis of the functioning of the national economy in the conditions of radical transformations, it was established that the selective approach to the shadow sector is related to the double nature of its impact on the economy. The shadow sector in the market economy also has positive functions: the elimination of instability in the redistribution of resources between the legal and shadow economy; the shadow economy closes the gap in the supply of economic resources to the official economy; and social, when the shadow economy is included in the formation of non-state finance for solving social problems, and in mitigating social contradictions.

Keywords: economic security, shadow economy, social contradictions, transformation, legal economy, institute, formal institutes, transformational economy.

Завантажити статтю (pdf)