Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Материалы

Чемчикаленко Р.А., Майборода О.В., Сокольченко В.І. Рентабельність діяльності вітчизняних підприємств: оцінка сучасного стану

АНОТАЦІЯ
У статті здійснено аналіз операційної рентабельності великих і середніх вітчизняних підприємств і доведено, що середній її рівень за останні майже вісім років значно зріс, проте структура отриманих результатів є недостатньо ефективною. На основі аналізу статистичної інформації показано, що відбувається поступова зміна секторів-донорів й секторів – реципієнтів фінансових ресурсів, що в короткостроковій перспективі створює загрозу нестачі припливу до країни валютної виручки та зменшення податкових надходжень, а в довгостроковій – дає надію на зростання доходності високоінтелектуального сектору економіки. Спростовано думку про зв'язок факту збитковості вітчизняних підприємств залежно від приналежності до соціальної сфери діяльності та представлено власне бачення причин невідповідності операційних та чистих фінансових результатів до оподаткування.

Ключові слова: фінансовий стан, рентабельність, операційна діяльність, прибутковість, рентабельність операційної діяльності.

АННОТАЦИЯ
В статье осуществлен анализ операционной рентабельности крупных и средних отечественных предприятий и доказано, что средний ее уровень за последние почти восемь лет значительно вырос, однако структура полученных результатов недостаточно эффективна. На основе анализа статистической информации показано, что происходит постепенное изменение секторов-доноров и секторов – реципиентов финансовых ресурсов, что в краткосрочной перспективе создает угрозу нехватки притока в страну валютной выручки и уменьшения налоговых поступлений, а в долгосрочной – дает надежду на рост доходности высокоинтеллектуального сектора экономики. Также опровергнуто мнение о связи факта убыточности отечественных предприятий в зависимости от принадлежности к социальной сфере деятельности и представлено собственное видение причин несоответствия операционных и чистых финансовых результатов до налогообложения.

Ключевые слова: финансовое состояние, рентабельность, операционная деятельность, прибыльность, рентабельность операционной деятельности.

АNNOTATION
The article analyzes the operating profitability of large and medium-sized domestic enterprises and it is proved that its average level in the past eight years has increased significantly, but the structure of the results obtained is not sufficiently effective. Based on the analysis of statistical information, it has been shown that there is a gradual shift in donor sectors and recipient sectors of financial resources, which in the short term poses a threat of a shortage of currency inflows into the country and a reduction in tax revenues, while in the long run it gives hope for higher profitability of the high-tech sector of the economy. The opinion on the link between the loss of domestic enterprises depending on the membership of the social sphere of activity is also refuted, and the actual vision of the reasons for the inconsistency of operating and net financial results before taxation is presented.

Keywords: financial status, profitability, operational activity, profitability, profitability of operational activity.

Завантажити статтю (pdf)