Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Материалы

Стечишин Т.Б., Безкоровайний Є. Дослідження зарубіжного досвіду провадження процентної політики центральними банками

АНОТАЦІЯ
У статті проведено дослідження теоретичних аспектів провадження процентної політики центральними банками як провідного інструменту монетарної політики. Доведено, що існують певні правила та тенденції реалізації сучасної процентної політики центральних банків, дотримання яких посилює вплив процентних інструментів на грошово-кредитний ринок та роль у забезпеченні цінової стабільності. Виявлено основні критерії ефективності процентної політики, що прослідковуються у роботі центральних банків Канади, Японії, Англії. На прикладі діяльності Європейського центрального банку та Національного банку України вивчено кореляційний зв'язок між основними видами процентних ставок. Установлено, що у високорозвинених країнах саме процентна політика є вагомим монетарним інструментом регулювання економіки, який прямо пропорційно впливає на її стан, на відміну від України, де інструмент регулювання процентних ставок може мати ефект лише за короткострокового його застосування, а в довготерміновій перспективі, особливо за регулювання строкового кредитного ринку, досягти бажаного ефекту буде неможливо, отже, слід застосовувати інші інструменти грошово-кредитного регулювання.

Ключові слова: процентна політика, процентна ставка, монетарні інструменти, кореляційний зв'язок, ставки рефінансування, антикризова політика.

АННОТАЦИЯ
В статье проведено исследование теоретических аспектов реализации процентной политики центральными банками как ведущего инструмента монетарной политики. Доказано, что существуют определенные правила и тенденции ведения современной процентной политики центральных банков, соблюдение которых усиливает влияние процентных инструментов на денежно-кредитный рынок и роль в обеспечении ценовой стабильности. Выявлены основные критерии эффективности процентной политики, которые прослеживаются в работе центральных банков Канады, Японии, Англии. На примере Европейского центрального банка и Национального банка Украины изучена корреляционная связь между основными видами процентных ставок. Выявлено, что в высокоразвитых странах именно процентная политика является весомым монетарным инструментом регулирования экономики, который прямо пропорционально влияет на ее состояние. В Украине в отличие от Европы инструмент регулирования процентных ставок может иметь эффект только при краткосрочном его применении, а в долгосрочной перспективе, особенно при регулировании срочного кредитного рынка, достичь желаемого эффекта будет невозможно, поэтому следует применять другие инструменты денежно-кредитного регулирования.

Ключевые слова: процентная политика, процентная ставка, монетарные инструменты, корреляционная связь, ставки рефинансирования, антикризисная политика.

АNNOTATION
The theoretical aspects of the implementation of interest policy by central banks as a leading instrument of monetary policy are analyzed in the article. There are certain rules and tendencies in implementing the current interest rate policy of central banks have been proved the observance of which strengthens the influence of interest instruments on the money market and the role of ensuring price stability. The main criteria of the effectiveness of interest policy, which are followed in the work of the central banks of Canada, Japan, England, are revealed. The correlation between the main types of interest rates has been studied on an example of the activities of the European Central Bank and the National Bank of Ukraine. It has been established that in highly developed countries the interest rate policy is a powerful monetary instrument for regulating the economy, which has a direct proportional effect on its state in contrast to Ukraine, where the interest rate regulation tool can only effect its short-term use, and in the long run, especially in the regulation of the lending market, it will be impossible to achieve the desired effect, therefore other monetary instruments should be used.

Keywords: interest rate policy, interest rate, monetary instruments, correlation, refinancing rates, anti-crisis policy.

Завантажити статтю (pdf)