Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Материалы

Андрійченко Ж.О. Визначення рівня конкордації НОР і результатів 5 раунду взаємного оцінювання MONEYVAL відповідності системи ПВД/ФТ України рекомендаціям FATF

АНОТАЦІЯ
Роботу присвячено визначенню рівня конкордаціїі результатів внутрішнього і зовнішнього оцінювання відповідності національної системи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму в Україні міжнародним стандартам FATF, узагальненню заходів, спрямованих на підвищення ефективності системи фінансового моніторингу України на основі запровадження ризик-орієнтовного підходу. У роботі використано загальнонаукові методи: порівняння, аналізу, систематизації та узагальнення. Запропоновано методичний підхід до визначення рівня конкордації результатів внутрішнього і зовнішнього оцінювання відповідності системи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму в Україні міжнародним стандартам FATF. Сформовані в роботі пропозиції можуть бути корисними для прогнозування майбутнього зовнішнього статусу України у світовій системі протидії легалізації доходів та фінансуванню тероризму на основі результатів чергової Національної оцінки ризиків, яка має відбутися у 2019 р.

Ключові слова: фінансовий моніторинг, протидія легалізації доходів, фінансуванню тероризму, ризик-орієнтований підхід, відмивання доходів, взаємне оцінювання, FATF, MONEYVAL.

АННОТАЦИЯ
Работа посвящена определению уровня конкордациии результатов внутреннего и внешнего оценивания соответствия национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Украине международным стандартам FATF, обобщению мероприятий, направленных на повышение эффективности системы финансового мониторинга Украины на основе внедрения риск-ориентированного подхода. В работе использованы общенаучные методы: сравнения, анализа, систематизации и обобщения. Предложен методический подход к определению уровня конкордации результатов внутреннего и внешнего оценивания соответствия системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Украине международным стандартам FATF. Сформированные в работе предложения могут быть полезны для прогнозирования будущего внешнего статуса Украины в мировой системе противодействия легализации доходов и финансированию терроризма на основе результатов очередной Национальной оценки рисков, которая должна состояться в 2019 г.

Ключевые слова: финансовый мониторинг, противодействие легализации доходов, финансированию терроризма, риск-ориентированный подход, отмывание доходов, взаимное оценивание, FATF, MONEYVAL.

АNNOTATION
Research is devoted to determining the concordance level of results of internal and external evaluation of the compliance of the national anti-money laundering, countering the financing of terrorism measures in Ukraine with the international FATF standards, the generalization of measures directed to the efficiency improvement of the Ukrainian financial monitoring system basing on the risk-based approach (RBA) establishment. The methods of research. There were used the following general scientific methods in the work – comparison, analysis, systematization and generalization. The results. The methodical approach to the determination of the concordance level of the internal and external assessment of the anti-money laundering, countering the financing of terrorism measures in Ukraine of compliance with the international FATF standards is proposed. The practical significance of the research results. The propositions formed in scientific work can be useful in predicting the future external status of Ukraine in the international AML/TF system basing on the results of regular National Risks Assessment, which should be held in 2019.

Keywords: financial monitoring; anti-money laundering and terrorist financing; risk-oriented approach, money laundering, mutual evaluation, FATF, MONEYVAL.

Завантажити статтю (pdf)