Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Материалы

Хім М.К., Веселов О.О. Вплив інноваційних структур на економіку регіону

ANNOTATION
Today, one of the main problems in Ukraine is the problem of applying innovative mechanisms to stimulate the socio-economic situation and regional development, in particular, the formation and optimization of the use of the potential of each region. This article outlines the main problems of innovation development of the regions of Ukraine, provides recommendations on the effectiveness of the use of innovative potential, in particular, regarding the creation of innovative structures and their impact on the state economy. The authors pay special attention to the assessment of the existing innovative potential, the solution of the problem of increasing the role of research and development in the processes of socio-economic development in the context of strengthening international cooperation in this field and the main methods of forming and creating a modern national innovation system.

Keywords: innovation system, innovative structures, industrial parks, regional development, regional economy.

АНОТАЦІЯ
Сьогодні однією з основних проблем в Україні є проблема застосування інноваційних механізмів стимулювання соціально-економічної ситуації та регіонального розвитку, зокрема формування та оптимізація використання потенціалу кожного регіону. У статті визначено основні проблеми інноваційного розвитку регіонів України, надано рекомендації щодо ефективності використання інноваційного потенціалу, зокрема щодо створення інноваційних структур і впливу їх на економіку держави. Автори приділяють особливу увагу оцінці наявного інноваційного потенціалу, вирішенню проблеми підвищення ролі наукових досліджень та розробок у процесах соціально-економічного розвитку в контексті посилення міжнародного співробітництва у цій галузі та основним методам формування та створення сучасної національної інноваційної системи.

Ключові слова: інноваційна система, інноваційні структури, індустріальні парки, регіональний розвиток, регіональна економіка.

АННОТАЦИЯ
Сегодня одной из основных проблем в Украине является проблема применения инновационных механизмов стимулирования социально-экономической ситуации и регионального развития, в частности формирование и оптимизация использования потенциала каждого региона. В статье определены основные проблемы инновационного развития регионов Украины, даны рекомендации по эффективности использования инновационного потенциала, в частности по созданию инновационных структур и влияния их на экономику государства. Авторы уделяют особое внимание оценке существующего инновационного потенциала, решению проблемы повышения роли научных исследований и разработок в процессах социально-экономического развития в контексте усиления международного сотрудничества в этой области и основным методам формирования и создания современной национальной инновационной системы.

Ключевые слова: инновационная система, инновационные структуры, индустриальные парки, региональное развитие, региональная экономика.

Завантажити статтю (pdf)