Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Материалы

Черняєва А.О. Зарубіжний досвід регулювання політики інвестування у робітничі кадри

АНОТАЦІЯ
У статті виділено специфіку професійного навчання робітників згідно з особливостями їх базової та післядипломної підготовки. Визначено основні причини ускладнення фінансування професійного навчання робітників на українських підприємствах, а також виділено найбільш дієві інструменти державної політики регулювання інвестиційної активності підприємств України. Проаналізовано зарубіжний досвід стимулювання підприємств до активізації інвестування у професійне навчання робітників для подальшої можливості використовувати набуті знання на вітчизняних підприємствах.

Ключові слова: робітники, професійне навчання, первинна професійна підготовка, підвищення кваліфікації, перепідготовка.

АННОТАЦИЯ
В статье выделена специфика профессионального обучения рабочих по особенностям их базовой и последипломной подготовки. Определены основные причины осложнения финансирования профессионального обучения рабочих на украинских предприятиях, а также выделены наиболее действенные инструменты государственной политики регулирования инвестиционной активности предприятий Украины. Проанализирован зарубежный опыт стимулирования предприятий к активизации инвестирования в профессиональное обучение работников для дальнейшей возможности использования полученных знаний на отечественных предприятиях.

Ключевые слова: рабочие, профессиональное обучение, первичная профессиональная подготовка, повышение квалификации, переподготовка.

АNNOTATION
The article highlighted the specifics of vocational training of workers on the peculiarities of their basic and postgraduate training. The main reasons for the complication of financing vocational training of workers at Ukrainian enterprises were determined, as well as the most effective tools of the state policy of regulation of investment activity of enterprises of Ukraine were allocated. Also, the article analyzed the foreign experience of encouraging enterprises to intensify investment in vocational training of employees, in order to further use the knowledge gained at domestic enterprises.

Keywords: workers, vocational training, primary vocational training, advanced training, retraining.

Завантажити статтю (pdf)