Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Материалы

Колєсніченко А.С. Стратегічне планування та облік у виробничих компаніях відповідно до стандартів МСФЗ

АНОТАЦІЯ
У статті докладно проаналізовано, розкрито природу функціонування виробничих компаній в контексті відзначення відмінних рис у формуванні підсистем планування й обліку у цьому секторі економіки. Визначено, що становлення систем управлінського обліку значної частини провідних компаній відбувається на підґрунті принципів МСФЗ. Доведено, що використання МСФЗ як стандартів управлінського обліку є найбільш виправданим рішенням для сучасного виробничого підприємства, оскільки МСФЗ та їх інтерпретація спрощують проблему регламентації та ведення обліку в національній моделі. Обґрунтовано, що економічні переваги переходу на МСФЗ спрямовані на забезпечення прозорості фінансових даних та відображення реальних фактів, покладених в основу формування архітектури системи бюджетів на принципах повноти й транспарентності, що допомагає користувачам звітності суб’єктів господарювання приймати ефективні та адекватні управлінські рішення. Впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності дає змогу вдосконалювати та реформувати діючу систему обліку на всіх рівнях її організації у відповідь на виклики ринкових умов, в яких компаніям доводиться реалізовувати свій виробничий потенціал у стратегічному вимірі.

Ключові слова: стратегічне планування, облік, виробнича компанія, бюджет, МСФЗ.

АННОТАЦИЯ
В статье подробно проанализирована, раскрыта природа функционирования производственных компаний в контексте определения отличительных черт в формировании подсистем планирования и учета в этом секторе экономики. Определено, что становление систем управленческого учета большинства ведущих компаний происходит на основе принципов МСФО. Доказано, что использование МСФО в качестве стандартов управленческого учета является наиболее оправданным решением для современного производственного предприятия, поскольку МСФО и их интерпретация упрощают проблему регламентации и ведения учета в национальной модели. Обосновано, что экономические преимущества перехода на МСФО направлены на обеспечение прозрачности финансовых данных и отображения реальных фактов, лежащих в основе формирования архитектуры системы бюджетов на принципах полноты отражения и транспарентности, что помогает пользователям отчетности субъектов хозяйствования принимать эффективные и адекватные управленческие решения. Внедрение международных стандартов финансовой отчетности позволяет совершенствовать и реформировать действующую систему учета на всех уровнях ее организации в ответ на вызовы рыночных условий, в которых компаниям приходится реализовывать свой производственный потенциал в стратегическом измерении.

Ключевые слова: стратегическое планирование, учет, производственная компания, бюджет, МСФО.

ANNOTATION
The article analyzes in detail and discloses the nature of the functioning of production companies in the context of determining the features in the formation of planning and accounting subsystems in this sector of the economy. It is determined that the formation of management accounting systems for the majority of leading companies is based on the principles of IFRS. It is proved that the use of IFRS as management accounting standards is the most justified solution for a modern manufacturing enterprise, since IFRS and their interpretation simplify the problem of regulating and keeping records in the national model. Finally, it is substantiated that the economic benefits of the transition to IFRS are aimed at ensuring the transparency of financial data and the display of real facts underlying the formation of the budget system architecture. This helps users of business entities to make effective and adequate management decisions. The introduction of international financial reporting standards allows improving and reforming the existing accounting system at all levels of its organization, in response to the challenges of market conditions in which companies have to realize their production potential in a strategic dimension.

Key words: strategic planning, accounting, Production Company, budget, IFRS reporting.

Завантажити статтю (pdf)