Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Материалы

Колосінська М.І., Шапка Є.В. Інноваційний рейтинг України: шляхи його покращення на основі європейського досвіду

АНОТАЦІЯ
Підвищення рівня інновацій – це не тільки засіб активного розвитку, але й насамперед важелі для забезпечення незалежності країни, її конкурентоспроможності в сучасному динамічному середовищі. Дослідження присвячене аналізу досягнутого рівня та чинників динаміки інноваційного рейтингу України. Методом досягнення мети аналізу інноваційного розвитку в Україні було використання індексу глобальної конкурентоспроможності, що дає можливість проаналізувати інноваційний потенціал України та європейський інноваційний індекс, який показує стан науково-технічного розвитку держави. Використання зазначеної методології дало змогу виявити проблеми інноваційного розвитку України та розробити шляхи підвищення інноваційного рейтингу нашої країни на основі впровадження європейського досвіду. На основі проведеного аналізу запропоновано шляхи покращення цієї ситуації в країні, що приведе до зростання економіки України. В результаті на основі міжнародних показників проаналізовано інноваційний рейтинг України; виявлено проблеми в дослідницькому процесі; запропоновано шляхи їх вирішення з використанням європейського досвіду та з урахуванням специфіки країни.

Ключові слова: конкурентоздатність, європейський інноваційний індекс, індекс глобальної конкурентоспроможності, інноваційний потенціал, міжнародний ринок.

АННОТАЦИЯ
Повышение уровня инноваций – это не только средство активного развития, но и прежде всего рычаги для обеспечения независимости страны, ее конкурентоспособности в современной динамичной среде. Исследование посвящено анализу достигнутого уровня и факторов динамики инновационного рейтинга Украины. Методом достижения цели анализа инновационного развития в Украине было использование индекса глобальной конкурентоспособности, который дает возможность проанализировать инновационный потенциал Украины и европейский инновационный индекс, показывающий состояние научно-технического развития государства. Использование указанной методологии предоставило возможность обнаружить проблемы инновационного развития Украины и разработать пути повышения инновационного рейтинга нашей страны на основе внедрения европейского опыта. На основе проведенного анализа предложены пути улучшения данной ситуации в стране, что приведет к росту экономики Украины. В результате на основе международных показателей проанализированы инновационный рейтинг Украины; выявлены проблемы в исследовательском процессе; предложены пути их решения с использованием европейского опыта и с учетом специфики страны.

Ключевые слова: конкурентоспособность, европейский инновационный индекс, индекс глобальной конкурентоспособности, инновационный потенциал, международный рынок.

ANNOTATION
Increasing the level of innovation is not only a means of active development, but primarily a leverage to ensure the independence of the country, its competitiveness in the modern dynamic environment. This research is devoted to the analysis of the achieved level and factors of the dynamics of the innovation rating of Ukraine. The methods for achieving the goal of the analysis of innovation development in Ukraine were the use of the index of global competitiveness, which provides an opportunity to analyze the innovative potential of Ukraine and the European innovation index, which shows the state of scientific and technical development of the state. The use of the above methodology has allowed to identify problems of innovative development of Ukraine and to develop ways to improve the innovation rating of our country on the basis of the implementation of European experience. Based on our analysis, we propose ways to improve this situation in the country, which will lead to the growth of Ukraine’s economy. The result of the work was that on the basis of international indicators the innovative rating of Ukraine is analyzed; problems found in the research process; proposed ways of their solution using European experience and taking into account the specifics of the country. The result of the work was that: an innovative rating of Ukraine was analyzed on the basis of international indicators; problems identified in the research process are identified; the ways of their solution are proposed with the use of European experience and taking into account the specifics of the country.

Key words: competitiveness, global competitiveness index, European innovation index, innovation potential, international market.

Завантажити статтю (pdf)